MAGYARORSZÁGI CROHN-COLITISES BETEGEK EGYESÜLETE ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Hatályos: 2018. 05.30. napjától

 

Általános rendelkezések

Az Magyarországi Crohn-Colitises Betegek Egyesülete (székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 17.),

Bejegyző határozat száma: 0100/Pk.60618/1997,

Nyilvántartási szám: 01-02-0007684

adószám: 18232819-1-41,

mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http:// www.mccbe.hu weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek (a továbbiakban „Tag“ vagy és „Hírlevél feliratkozó”) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató (AASZT) alapján jár el. A regisztrált Tag vagy Hírlevél feliratkozó az egyesületbe történő belépéssel, valamint a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szabályzat rendelkezéseit.

 

A szabályzat célja

Az(AASZT) célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

 

Használt fogalmak:

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja.

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,

 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, MCBBE.hu függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 

Az Adatkezelő megnevezése Magyarországi Crohn-Colitises Betegek Egyesülete

Székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 17.),

Bejegyző határozat száma: 0100/Pk.60618/1997,

Nyilvántartási szám: 01-02-0007684

adószám: 18232819-1-41,

 

Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó:

Az adatokat az MCBBE alapszabályában meghatározott vezetősége, illetve a vezetőség által külön erre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni az Adatkezelő az adatokat nem teszi közzé, harmadik személyek számára nem adja ki.

 

A kezelt személyes adatok köre

A jelen AASZT kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők. Az MCCBE bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosít. Bizonyos tartalmi szolgáltatásai és hírlevél funkciója azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető.

 

Tag az lehet, akit az Adatkezelő a saját alap szabályzatának megfelelően erre feljogosít. A regisztráció folyamata ingyenes.

 

A regisztráció során a Tagnak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

neve, lakcíme, e-mail címe, egyesülettel kapcsolatos érintettsége, további adatok megadása önkéntes, de az egyesület munkáját segíti.

 

A regisztráció során Hírlevél feliratkozónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: neve, lakcíme, e-mail címe, a további adatok megadása önkéntes, de az egyesület munkáját segíti.

 

Az MCCBE adatbázisa az mccbe.hu weboldalon lévő adatkérő lap kitöltőinek adatait a regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja, azokat az Adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – a regisztrált kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

 

Az oldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - küldünk a fél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

A Tag és Hírlevél feliratkozó személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Az regisztrált fél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

 

Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

Az adatkezelés jogalapja a Tag vagy a hírlevél feliratkozó önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a regisztrált fél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg az MCCBE tag regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A hírlevéllel kapcsolatban a Tag az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő az Egyesülettel kapcsolatos híreket, információkat küldjön a Tag által a regisztráció során megadott e-mail címre.

 

Az adatkezelés célja, különösen a betegcsoportokkal kapcsolatosan és az MCCBE.hu tartalomszolgáltatással, valamint az Adatkezelő egyesület működésével összefüggő egyéb információk megadása. A Szolgáltató az regisztráló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

 

A tag valamint a Hírlevél feliratkozó a weboldalon történő nyomtatvány kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk: -hírlevél szolgáltatás- tartalomszolgáltatás vagy a tagsággal kapcsolatos tájékoztatás.

 

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő:

Az e-mail címek kezelése az azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre az MCCBE tartalmaival és az egyesület eseményeivel kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket. Adatkezelő kizárólag azon felei számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták. Az feliratkozó a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás történhet egyetlen lépésben, a hírlevélben található linkre kattintással, illetve leiratkozhat az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában is. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából az fél adatait.

 

A fél által megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználási célja a következő:

 

Az egyesületi tagság során kapcsolattartási célokat szolgál.

 

Az Tagok és Hírlevél feliratkozók adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok, naplóállományok, logfile-ok az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket az MCCBE egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

 

A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelőigénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

 

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely fél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt üzenetváltással összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Tag vagy Hírlevél feliratkozó a visszaigazolást követően az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen kezdeményezheti.

 

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő egyesület vezetősége jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

 

A fentieken túl az feliratkozóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az fél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

A feliratkozó Tag vagy Hirlevél kérő jogai

Az fél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. fél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

 

Az MCCBE atagok és feliratkozók kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

Az fél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő egyesület vezetőségéhez fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

 

A tag és a Hírlevél feliratkozó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni.

 

Az fél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az MCCBE az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

Az MCCBE kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

Az MCCBE fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Tagok és Hírlevél feliratkozók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

 

MAGYARORSZÁGI CROHN-COLITISES BETEGEK EGYESÜLETE ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018

 

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen AASZT tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen iratban megfogalmazott előírásoknak.

 

 

Budapest, 2018. május 24.

Hírlevél

A honlapunkon megjelenő tartalom tájékoztató jellegű és nem helyettesíti a szakszerű orvosi tanácsadást. Javasoljuk, hogy a betegséggel kapcsolatos kérdéseivel, esetleges panaszaival forduljon kezelőorvosához!

Search